طناب دریایی

طنابها تشکیل شده اند از نخهای مختلف به هم تابیده  با ساختارهای مختلف 3 , 4 , 8 , 12 و 16 استرند و در قطرهای مختلف 3 میلیمتر الی 140 میلیمتر و در مصارف باربری - دریایی و یا کشتیرانی مورد استفاده قرار میگیرند.


چاپ