قلاب متحرک تک شیار

قلاب متحرک تک شیار از ادوات اتصال و جابه جایی کالا می باشد.
کروزبی – چینی


چاپ