جکلوی

جکلوی اهرمی جهت فیکس کردن زنجیر و محکم کردن بار مورد استفاده قرار می گیرد.
کروزبی آمریکایی و چینی

 

 

                               


چاپ