قلاب یو ساده

این نوع قلاب بر اساس تناژ دسته بندی نشده بلکه براساس سایز دسته بندی می گردد.
از سایز 6 میلیمتر الی 38 میلیمتر موجود میباشد.


چاپ