قلاب متحرک تک شیار

قلاب ها بازدید: 409

قلاب متحرک تک شیار از ادوات اتصال و جابه جایی کالا می باشد.
کروزبی – چینی

چاپ