قلاب دانه گیر

قلاب ها بازدید: 440

قلاب دانه گیر معمولی جهت اتصال به زنجیر از سایز 6میلیمتر الی 32 میلیمتر موجود میباشد.
کروزبی آمریکایی و چینی

چاپ